***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 

      สถิติการเช้าชมเว็บไซต์

 

 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

>>>โปรแกรม IEP Online

 
 

   ***ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง   ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาในรูปแบบใหม่ เชิญเข้าชมเว็บไซต์ได้เลยค่ะ***

                                                                                           @ฝ่ายประชาสัมพันธ์       

                                                                                                                   

>>>วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ       ประจำจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการอบรมบุคลากร เรื่องวินัยและ   การรักษาวินัย ตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ                                      
>>>วันที่ ๒๗- ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวนงค์เยาว์      นิ่มนิมิตรดี นางจุฑารัตน์ มีศิลป์และนางสาวพจมาลย์          แสงเรือง  บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง  เข้าร่วมโครงการอบรมครู            

>>>วันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วม    โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้        

>>>วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้มีการประเมินคุณภาพภายใน      ปีการศึกษา ๒๕๕๙