***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 

บทบาทที่ จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ  เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนเรียนร่วม  โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์การเรียน เฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น

บทบาทที่ พัฒนา  และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ  บุคคากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ (Transitional Services)

บทบาทที่ ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทาง การศึกษา

บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

บทบาทที่ จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงาน การจัดการศึกษาสำหรับ คนพิการในจังหวัด

บทบาทที่ 8 ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาสำหรับคน         พิการและผู้ด้อยโอกาสใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับทิศทาง          การจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ ทิศทางการจัดการศึกษา  ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดมรรคผล   อย่างจริงจัง ดังนั้น จึงได้กำหนด ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังนี้