***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 
 

นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล

ผู้อำนวยการ

 

 

นางนาริยา มั่นธรรม

หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนและ

งบประมาณ

 

 

 

นางสาวขนิษฐา อมรฤทธิ์ไทย 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

                 

     นางสาวชริกา ไชยเดช       

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 

นางสาวพจมาลย์ แสงเรือง

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

งานบุคคล

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม