***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 

         ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ (เพื่อคนพิการ) ประจำจังหวัด ให้เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญ ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เรื่อง แต่งตั้ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เป็น สถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่โรงเรียน วิเศษชัยชาญ วิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะ ศูนย์บริการ ช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุน การเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวย ความสะดวกการให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการ และ สถานศึกษา โดยมีนาย อวยชัย ชัยรักษ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ในขณะนั้น 

        เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ จ่าสิบเอก เสวก ฉุนหอม ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ ๑ปี ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับโครงสร้างตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนัก       บริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ     และเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้ย้ายสำนักงาน        ชั่วคราว จากโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ มาตั้งอยู่เลขที่ ๖๓/๑ หมู่ ๕ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันมีนางอรอินทร์ คลองมิ่ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวย   การศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง