***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 

>>>วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ       ประจำจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการอบรมบุคลากร เรื่องวินัยและ   การรักษาวินัย ตามโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ                                      

>>>วันที่ ๒๗- ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวนงค์เยาว์      นิ่มนิมิตรดี นางจุฑารัตน์ มีศิลป์และนางสาวพจมาลย์          แสงเรือง  บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง  เข้าร่วมโครงการอบรมครู            

 

>>>วันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วม    โครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้        
>>>วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง ได้มีการประเมินคุณภาพภายใน      ปีการศึกษา ๒๕๕๙                                                          

>>>วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการบริหาร                             

>>>วันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นางจุฑารัตน์    มีศิลป์แ ละนายสุวิทย์ อัญธปัญญา บุคลากรศูนย์การ   ศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ