***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 
       นางสาวสุมล ชื่นชม         นางสาวนิธินันท์ นิรันดร       นางสาวกมลวรรณ ออมสิน
      นางสาวกานดา หวังค่ำกลาง         นางสาวสิเรียม แสงคุณ        นางสาวเฉลียว วงชมภู
      นางสาวพนิดา ปานะกิจ           นางสาวพรสุดา กิจวิชา        นางสาวเรจินา แพทย์ประสิทธิ์
       นางสุภาพร ไทยเดช        นางฉัตราภรณ์ รินจำอัด      นางสาวสมใจ ทองเสริม
       นางสาวทิพวรรณ ธารวุฒิ         นางธิติภรณ์ แดนรักษ์         นายชูศักดิ์ พ่วงทอง
     นางสาวอุทัยรัตน์ ตาซื่อ        นางสาวอมรรัตน์ ไวยวิเชียร        นางสาววัชรี อัมวัฒน์
     นางสาวศรีสุดา สว่างแจ้ง        นางอมรรัตน์ จันทร์ประไพ        นางสาวสายน้ำผึ้ง มงคลธง
      

 

 

 

 

นางสาวศิรินภา ตุ้ยบุญมา

        นายชลธี สุขสุเมฆ

 

 

 

 

 

นางสาวพรทิพย์ พันธรักษ์

 

 

 

 

 

นางสาวเพ็ญศิริ หนูนิล