***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 

นางสุมล ชื่นชม

นางสาวนิธินันท์ นิรันดร

นางสาวกมลวรรณ ออมสิน

นางสาวพรสุดา กิจวิชา

นางสาวกานดา หวังค่ำกลาง

นางสาวสิเรียม แสงคุณ

นางสาวเฉลียว วงชมภู

นางสาวทิพวรรณ ธารวุฒิ

นายชูศักดิ์ พ่วงทอง

นางสาวอุทัยรัตน์ ตาซื่อ

นางสาวอมรรัตน์ ไวยวิเชียร

นางสาวสมใจ ทองเสริม

นางฉัตราภรณ์ รินจำอัด

นางสาวพนิดา ปานะกิจ

นางสาวศิรินภา ตุ้ยบุญมา

นางสาวเพ็ญศิริ หนูนิล

นางสาวธาวินี ศรีพุทธา

นางสมพร ซื่อสัตย์