***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 

   1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

   2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

   3.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กพิการ

   4.ระดมทรัพยากรในปฏิบัติภาระงานการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ

   5.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ

   6.ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพจากแหล่งเรียนรู้ชุมชน ทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร  

   7.เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อคนพิการอย่างมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

                                                                                                                   

   1.ระบบบริหารจัดการการให้บริการเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

   2.บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ มีความก้าวหน้า มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

   3.เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง สามารถเข้าถึงบริการอย่างหลากหลาย

   4.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองมีทรัพยากรเพียงพอต่อการปฏิบัติภาระงาน         การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ

   5.เด็กพิการได้รับบริการทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ             อย่างมีคุณภาพ

   6.เด็กพิการได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนตามความต้องการ          จำเป็นอย่างเหมาะสม

   7.ภาคีเครือข่ายทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่าง         เข้มแข็ง