***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง***
 
 
                     ที่ตั้ง 
 
 
 

>>>รายงานประจำปี      ของสถานศึกษา ปี 2559

>>>แผน IEP มัธยม

>>>แผน IEP ประถม

 
 

นายเกรียงไกร เกียรติวงค์กมล

นางนาริยา มั่นธรรม

นางสาวชริกา ไชยเดช

นางสาวพจมาลย์ แสงเรือง

นางสาวขนิษฐา อมรฤทธิ์ไทย

นางสาวจรัญญาคำบุรี

นายธนกร แสงวิภาสนภาพร

นางสาวนงค์เยาว์ นิ่มนิมิตรดี

นางสาวจุฑารัตน์ มีศิลป์

นางกฤตยา คิดเห็น

นางสาววิไลพร ฆ้องกบ

นายภูวนาท เที่ยงออน

นางสาวธีราภรณ์ แก้ววิเศษ